CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO NĂNG LỰC

training

WACC cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn (và các chương trình thạc sĩ) về quản lý nước và thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và đáp ứng nhu cầu hiện tại của các chuyên gia có trình độ / cấp cao, đặc biệt là trong khu vực công.

WACC đã tăng năng lực nghiên cứu, phát triển và thực hiện các chương trình nghiên cứu liên ngành về quản lý nước, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nông thôn và thành thị ở đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu các chương trình là các cán bộ quản lý, chuyên gia và giảng viên đến từ các lĩnh vực Chính phủ và các trường đại học làm việc trong các lĩnh vực quản lý nước, thay đổi khí hậu, kỹ thuật nước, lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan.