Tư vấn

2012 -2015 Quy hoạch đô thị với không gian cho nước tại thành phố Hồ Chí Minh Khách hàng: Ban chỉ đạo Trung tâm của Chương trình kiểm soát nước lũ đô thị tại Hồ Chí Minh

Mục tiêu tổng thể của dự án là nghiên cứu và đề xuất các giải pháp duy trì/giữ lại các ao để giảm thiểu tình trạng hiện tại của các vấn đề lũ lụt, ngăn chặn các vị trí ngập lụt có thể do sự tác động của đô thị hóa và biến đổi khí hậu, thiết lập quy trình quản lý và các quy định liên quan đến nước mưa ở tiểu lưu vực vùng và đề nghị Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh phục vụ quy hoạch và quản lý đô thị.

Các khu vực chính cho việc đề xuất quy trình và tính toán các thông số của việc giữ lại các ao: Bầu Cát (Quận Tân Phú), Gò Dưa (Quận Thủ Đức) và Khánh Hội (Quận 4)

WACC cung cấp các dịch vụ sau:

  • Đánh giá hiện trạng ngập lụt tại TP Hồ Chí Minh

  • Đề xuất các quy tắc và quy định về quản lý không gian nước mưa

  • Đánh giá nhu cầu của các quy định nước mưa

  • Đánh giá chiến lược về các tác động môi trường tại các khu vực nghiên cứu

  • Quy hoạch không gian cho điều tiết nước mưa